O NAMA

Šumadijski centar za građanski aktivizam „Res publika“ je organizacija koja pokreće građane Kragujevca da ostvare pravo na informisanje i uključivanje u donošenje odluka u lokalnoj zajednici.

Vizija Res Publike je da je Kragujevac grad aktivnih gađana, medijskog pluralizma i demokratskih sloboda. 

Principi i vrednosti na kojima Res Publika temelji svoj rad i koje dele svi njeni članovi su:

Integritet: osnivači i članovi Res Publike postupaju i deluju u skladu sa ličnim moralnim načelima i profesionalnim standardima bez obzira na okolnosti i bez izuzetaka. To je baza na kojoj gradimo ceo sistem vrednosti, osnova na kojoj se zasnivaju poverenje i međuljudski odnosi u našoj organizaciji i celoj zajednici.

Sloboda: pravo i moć svakog od nas da iskaže svoje mišljenje i stavove, da donosi odluke i živi u skladu sa svojim uverenjima… ograničeno tim istim pravom drugih.

Transparentnost: Res Publika je otvorena organizacija, spremna da sve informacije i aktivnosti učini javno dostupnim. Smatramo da poštovanjem ovog principa, kao jedne od ključnih organizacionih vrednosti, postižemo kvalitet i održivost rada, bolju kontrolu i povećavamo odgovornost.

Odgovornost: znači da smo spremni da preduzmemo inicijativu i pokrenemo promene, da “polažemo račune”, da snosimo posledice za sve aktivnosti, dela, reči, ponašanja…

Participativnost: Res Publika i njeni članovi spremni su da ostvare svoje pravo i ispune obavezu da se uključe u procese i promene u organizaciji i zajednici. Učestvujemo u donošenju i sprovođenju odluka koje se tiču svih nas, imamo izbor i moć da kontrolišemo, delegiramo i da gradimo partnerstva.

Ravnopravnost: Članovi Res Publike, kao i svi građani u lokalnoj zajednici su jednaki. Imamo jednak pristup resursima i jednake mogućnosti da učestvijemo, odlučujemo i delujemo, bez obzira na razlike koje mogu postojati na osnovu nekog ličnog svojstva, pripadnosti ili uverenja.

Suočena sa tendencijom gušenja slobode izražavanja i stalnim sužavanjem prostora za društveni dijalog o najvažnijim pitanjima, grupa novinara i drugih medijskih radnika prepoznala je potrebu da se angažuje i podstakne druge na građanski aktivizam. Kao dugogodišnji medijski profesionalci, posrednici između zvaničnika i građana, dobro upoznati sa javnom sferom i odnosima među akterima, osnivači udruženja žele da doprinesu promenama i osnaživanju društva za akcije i rešenja za koja su donosioci odluka nedovoljno zainteresovani ili bez dovoljno kapaciteta da ih sprovedu.

Osnivači i zakonski zastupnici udruženja Res Publika su Bojana Vlajović Savić i Marija Milošević.